مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عامل حسن
نام خانوادگی:مظاهری
شهرت:مظاهری
نخصص ها:تفسیر ، علوم حدیث ، علوم تربیتی